Yuk, berbisnis dg 0 Rupiah!
silakan klik link berikut:


Pesan Buku/Kitab?
SMS & WhatsApp : 0812 8625 1777
Pin BB : 73E49DB5
e-mail: r.rusmanto@gmail.com https://www.tokopedia.com/tb-albarokah ___________________________

Panduan Zakat Praktis Empat Madzhab

Panduan Zakat Praktis Empat Madzhab

Oleh: KH. Muchib Aman Aly

Penerbit: Ponpes Besuk Pasuruan

Harga: Rp. 10.000,-

Untuk saat ini panduan-panduan praktis terkait dengan berbagai permasalahan keagamaan masyarakat sangatlah penting. Sebab kebanyakan mereka kurang bisa atau tidak berkesempatan untuk memahami masalah-masalah keagamaan yang tertuang dalam kitab-kitab para ulama salaf yang saleh.

Dalam risalah yang teramat sederhana ini, penulis juga mengemukakan pandangan-pandangan para fuqaha' dari madzhab yang empat, baik kesepakatan maupun ketidak-sepakatan di antara mereka. Sebab jika kita hanya merujuk kepada satu madzhab, maka betapa umat Islam masa kini akan menemui kesulitan-kesulitan sebab hanya terdapat satu pintu yang menjadi satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan segenap permasalahan mereka. Di sini kita jadi benar-benar merasakan, betapa perbedaan ulama merupakan rahmat bagi kita.

Daftar Isi:
Pengantar Penulis
BAGIAN I PENDAHULUAN
• Pengertian Zakat

BAGIAN II HUKUM ZAKAT
• Kewajiban Zakat
• Hukum Menolak Zakat
• Keutamaan Menunaikan Zakat
• Syarat Orang bcrkewajiban Zakat
• Syarat-syarat Dalam Mengeluarkan Zakat
• Waktu Mengeluarkan Zakat

BAGIAN III HARTA WAIIB ZAKAT
• Klasifikasi Zakat
• Zakat Mal (Harta)
• Syarat-Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati

I. ZAKAT HARTA
A. Zakat Atas Hasil yang Dicapai (al-Kharij)
    1) Zakat Atas Hasil Pertanian
    2) Madu
    3) Harta Temuan Peninggalan Jahiliyah (Rikaz) dan Hasil Tambang(Ma'din)

B. Zakat Atas Modal
    1) Hewan Ternak
    2) Emas dan perak
    3) Perniagaan (Tijarah)
        A. Azas Pendekatan Zakat Atas Harta Perniagaan
        B. Cara Menghitung Zakat Perniagaan
   4) Zakat Atas Penghasilan (Profesi)
        • Nishab dan Kadar Zakat Mustafad
        • Zakat Mustafad dari Hasil Hadiah Undian atau Kuis

II. ZAKAT AN-NAFS (ZAKAT FITRAH)
A. Waktu Zakat Fitrah
B. Kewajiban Zakat Fitrah
C. Kadar Zakat Fitrah
D. Niat Zakat Fitrah
E. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah
F. Masalah Seputar Zakat Fitrah

BAGIAN IV MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT
I. MUSTAHIQ ZAKAT
A. Fakir dan Miskin
B. Amil Zakat
     - Syarat-syarat Amil Zakat
     - Tugas Amil Zakat
     - Hak dan Kewajiban Amil Zakat
C. Golongan Muallaf
D. Riqab (Dana untuk Memerdekakan Budak)
E. Gharimin (Orang yang Berhutang)
    - Macam-macam Golongan Gharimin
    - Syarat-syarat Gharimin
    - Bagian Gharimin
    - Masalah Seputar Pemberian Zakat Kepada Gharimin
F. Fi Sabilillah (di Jalan Allah)
G. Ibnu Sabil

• Syarat-syarat Orang yang Berhak Menerima Zakat
• Tata Cara Pembagian Zakat kepada Mustahiq

BAGIAN V TABEL NISHAB DAN KADAR ZAKAT
• Hewan Ternak
   1. Onta
   2. Sapi
   3. Kambing/Domba
• Emas, Perak dan Pertanian

Daftar Pustaka

Artikel Terkait:

3 comments:

silakan isi komen atau pesan saran di bawah ini...