Pesan Buku/Kitab?
SMS & WhatsApp : 0812 8625 1777
Pin BB : 73E49DB5
e-mail: r.rusmanto@gmail.com ___________________________

Pokok Pokok Ilmu Waris

Pokok Pokok Ilmu Waris

Oleh: Drs. Muslich Maruzi

Penerbit: Pustaka Amani

Harga: Rp. 10.000,-

Buku ini berjudul "Pokok-Pokok Ilmu Waris" atau "Asas Mawaris", yang isinya dipetikkan dari hukum Islam. Pada mulanya buku ini dimaksudkan sebagai salah satu literatur wajib dalam mata kuliah Asas Mawaris bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah program studi Sarjana Muda di IAIN Walisongo Semarang. Namun ternyata buku ini perlu pula dibaca oleh kalangan umum, terutama para guru di bidang studi syari'ah pada Madrasah 'Aliyah, para petugas Departemen Agama di daerah, dan tokoh masyarakat tertentu yang seringkali dimintai fatwa.

Untuk itu dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keilmuan, penulis berusaha menggunakan bahasa yang populer agar uraian-uraiannya lebih mudah difahami dan dikuasai. Dalil-dalil dari Qur'an dan Hadits secara keseluruhan sengaja dicantumkan di bagian belakang, untuk menghindari pemahaman yang terlalu teoritis yang bisa mempersulit penerapan dalam masalah praktis di mana ilmu ini dibutuhkan.

Baca Selengkapnya...

KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH

RIJAL HAULAR RASUL

KARAKTERISTIK PERIHIDUP 60 SAHABAT RASULULLAH

Karya: Khalid Muhammad Khalid

Penterjemah: Mahyuddin Syaf, dkk.

Penerbit: Diponegoro

Harga: Rp. 50.000,-

Kitab Rijal Haolar Rasul, karya Khalid Muhammad Khalid, sangat mengasyikkan untuk dibaca, dikaji dan ditelaah. Penulis telah berhasil membawa pembaca menghayati liku-liku peri hidup para shahabat Rasulullah 15 abad yang lampau, dalam kata-kata yang cukup indah dan menarik.

Penulis kitab ini telah mampu "membacakan" fakta historis dalam bahasa yang mudah difahami dan mempesona, seakan-akan kita berada bersama para shahabat. Pembaca akan memperoleh gambaran yang konkrit tentang kesungguhan berjuang, sikap hidup dan pandangan serta proses pembinaan pribadi para shahabat yang dari hari ke hari ditekuni Rasulullah saw.

Segala peristiwa yang dihayati para shahabat, secara individual terlukiskan secara deskriptif, sehingga diperoleh gambaran mengenai Karakteristik perihidup para pelopor penegak kebenaran dan keadilan di dunia.

Dalam kitab ini ada 60 (enam puluh) shahabat yang diungkapkan perihidup dan perjalanan perjuangannya. Sedang perihidup Khalifah empat besar (Abubakar, Umar, Utsman dan Ali) yang mempunyai kedudukan tersendiri, ditulis secara terpisah.

Hal-hal yang biasa dipertanyakan orang dalam usaha mendalami suatu biografi akan terjawab oleh kitab ini, antara lain:
a. apakah latar belakang kehidupan tokoh shahabat yang menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan di dunia?
b. bagaimanakah latar belakang kehidupan masa kecil shahabat tersebut dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya?
c. peristiwa penting apakah yang menunjukkan keluhuran akhlaq dan ketinggian budi pekertinya?
d. bagaimanakah pasang surutnya kehidupan para shahabat?

Baca Selengkapnya...

PRIBADI MUSLIM

PRIBADI MUSLIM

Terjemah Kitab Tanqihul Qoul Karya Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi

Komentar Lubabul Hadits Imam Jalaluddin As Suyuthi

Penterjemah: M. Ali Chasan Umar

Penerbit: PT Karya Toha Putra

Harga: Rp. 27.000,-

Begitu indah Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, di dalamnya memuat perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Setiap perintahnya mengandung motivasi dan setiap larangannya mengandung ancaman bagi pelakunya, sehingga Syariat Islam sangat pas dengan fitrah manusia. Sudah menjadi fitrah manusia, ia akan giat dan bersemangat terhadap suatu perintah apabila ada iming-iming balasan yang begitu menarik dan besar, begitu juga ia akan meninggalkan larangan karena ada intimidasi atau ancaman.

Buku ini terdiri dari 40 bab berisi 400 hadits-hadits motivasi dan intimidasi. Yaitu hadits yang mendorong kita untuk beramal kebaikan yang besarnya pahala sudah dikemukakan, dan hadits-hadits yang mengancam bagi orang-orang yang melanggar larangan, dimana bahaya dan besarnya siksaan telah ditentukan juga, baik yang berhubungan dengan masalah sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, ibadah, etika, maupun kemasyarakatan.

Maka buku ini sangat penting kita kaji sebagai pedoman praktis untuk menjadi Pribadi Muslim dalam meraih keutamaan beramal dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya...

IKHTISAR HUKUM-HUKUM ISLAM PRAKTIS

IKHTISAR HUKUM-HUKUM ISLAM PRAKTIS

Terjemah Kitab At Tadzhiib fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqriib Karya DR. Musthafa Diibul Bigha

Penterjemah: H. Uthman Mahrus & Zainus Sholihin

Penerbit: CV. Asy-Syifa'

Harga: Rp. 80.000,-

Buku ini adalah terjemah Kitab "At tadzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wat Taqrib", karya Dr. Musthofa Diibul Bigha, salah seorang ulama' besar Al-Azhar, Kairo dalam bidang ilmu Syari'ah Islam.

Kitab ini sangat populer di kalangan pesantren-pesantren di Indonesia, karena isi dan sistem pembahasannya sangat baik dan mudah untuk difahami. Meskipun usianya sudah lama, kitab ini sampai sekarang masih tetap dipergunakan oleh para pelajar di pesantren-pesantren dan oleh orang-orang yang ingin mempelajari Ilmu Fiqih.

Baca Selengkapnya...

Tarjamah MUWATHTHA' AL IMAM MALIK RA (2 JILID)

Tarjamah MUWATHTHA' AL IMAM MALIK RA (2JILID)

Penterjemah: Adib Bisri Musthofa, dkk.

Penerbit: CV. Asy-Syifa'

Harga: Rp. 200.000,-

Para Ulama berpendapat, bahwa sumber hadits itu ada tujuh, yaitu "Al-Kutub As Sittah" (dua kitab shahih: Bukhari dan Muslim, Serta Empat Kitab Sunan: Abu Dawud, At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah) ditambah Al Muwaththa' karya Imam Malik yang oleh Imam Syafi'i dikatakan : "Sesudah Kitabullah, tak ada kitab yang lebih shahih daripada Muwaththa'".

Imam Malik menghabiskan waktu empat-puluh tahun untuk menulis Al Muwaththa' ini. Selama masa itu, beliau tunjukkan kitab tersebut kepada tidak kurang tujuh-puluh orang Ulama fiqh yang berada di Madinah. Memang, Al Muwaththa' adalah kitab hadits dan sekaligus fiqh, seperti kata Ibnu Hazm: "Al Muwaththa' adalah kitab yang menerangkan tentanag fiqh dan hadits. Saya tidak melihat ada yang menandinginya".

Al Muwaththa' memuat 6000 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf dan 285 maqalah At Tabi'in. Demikian menurut rincian sebagian Ulama.

Kitab ini diriwayatkan oleh lebih dari 1000 orang. Karena itu, naskahnya berbeda-beda. Naskahnya ada 30 buah (hanya 20 diantaranya yang terkenal) dan yang paling terkenal adalah riwayat Yahya bin Yahya Al Laitsi Al Andalusi Al Mashmudi. Dan inilah Terjemah Al Muwaththa' menurut riwayat terakhir tersebut.

Baca Selengkapnya...

Tarjamah SUNAN AT-TIRMIDZI 5 JILID

Tarjamah SUNAN AT-TIRMIDZI 5 JILID

Karya: Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi

Penterjemah: Drs. H. Moh. Zuhri, dkk.

Penerbit: CV. Asy-Syifa' Semarang

Harga: Rp. 485.000,-

Buku ini adalah terjamah dari kitab SUNAN AT-TIRMIDZI karya Imam Al-Hafidz Abu Isa MUhammad bin Isa bin Surah At Tirmidzi yang hidup pada Tahun 209 -279 Hijriyah.

Sunan At Tirmidzi ini termasuk kitab pokok bidang Hadits yang lima dan sebagai salah satu pokok yang enam (Kutubus Sittah) yang tidak diperselisihkan oleh kalangan ulama hadits. Imam At-Tirmidzi menyatakan bahwa "Aku tidak memasukkan ke dalam kitab ini melainkan hadits yang sekurang-kurangnya telah diamalkan sebagian fuqaha".

Baca Selengkapnya...

Tarjamah SUNAN AN-NASA'IY 5 JILID

Tarjamah SUNAN AN-NASA'IY 5 JILID

Penterjemah: Bey Arifin & Yunus Ali Al-Muhdhor

Penerbit: Asy-Syifa' Semarang

Harga: Rp. 470.000,-

Kitab "Sunan An Nasa'i" ini adalah kitab hadits yang disusun oleh Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Baher bin Sunan bin Dinar An Nasa'i.

Baca Selengkapnya...

NAILUL AUTHAR 9 JILID

NAILUL AUTHAR 9 JILID

Terjemah Kitab Nailul Authar Karya Imam Muhammad Asy-Syaukani

Penterjemah: Drs. Hadi Mulyo & Drs. Kathur Suhardi

Penerbit: CV. Asy Syifa

Harga: Rp. 700.000,-

Buku ini adalah terjemahan kitab karya Al Imam Muhammad Asy Syaukani yang berjudul "NAILUL AUTHAR SYARH MUNTAQA AL AKHBAR MIN AHADITS SAYYID AL AKHYAR".

Kitab ini merupakan salah satu kitab hukum yang lengkap, yang pembahasannya mengacu pada hadits-hadits Rasul dan disertai dengan komentar para madzhab dan ulama lainnya, sehingga banyak ulama mengunggulkan kitab ini.

Baca Selengkapnya...

FIKIH MANHAJI 2 JILID

FIKIH MANHAJI 2 JILID

Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i

Terjemah Kitab Al-Fiqh al-Manhaji ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i Karya Dr. Musthafa Dib AlBugha, dkk

Penerjemah: Misran, Lc.

Penerbit: Darul Uswah Yogyakarta

Harga: Rp. 335.000,-

Fikih sebagai ilmu yang mengatur persoalan hukum dalam berbagai aspek kehidupan manusia sangat penting untuk dipelajari. Dengan pengetahuan fikih yang memadai seorang Muslim akan mampu membedakan mana amalan yang tergolong wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram. Sehingga semua hal yang dilakukan kaum Muslimin tidak sia-sia karena berlandaskan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Qur"an maupun Al-Hadis.

Banyak buku yang membahas persoalan fikih. Ada ulama yang menulis secara panjang lebar; ada pula ulama yang menulis secara singkat. Ada ulama yang mengulas persoalan-persoalan besar, sementara yang lainnya lebih senang membicarakan soal-soal yang ringan.

Buku ini merupakan terjemah dari kitab fikih yang mengulas persoalan-persoalan fikih secara komprehensif dengan menyertakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, disertakan hikmah-hikmah yang ada di balik sebuah perintah dan larangan agama. Al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al-lmam asy-Syafi'i amat relevan di Indonesia karena untuk melihat keabsahan praktik beribadah kita dalam timbangan fikih Imam Syafi'i. Pembahasannya ringan, sederhana, dan mencakup banyak pembahasan.

Bahasan Jilid I buku ini terdiri dari 5 Juz yang membahas:
1. Bersuci, Shalat, dan Jenazah;
2. Zakat, Puasa, serta Haji dan Umrah;
3. Sumpah dan Nazar; Perburuan dan Penyembelihan; Aqiqah; Makanan dan Minuman; Pakaian dan Perhiasan; Kaffarat;
4. Hukum Keluarga;
5. Waqaf, Wasiat, dan Faraidh (Hukum Waris).

Bahasan Jilid II buku ini terdiri dari 3 Juz yang membahas:
1. Al-Mu'awadah (jual beli, riba, pinjam-meminjam, hibah, sewa-menyewa);
2. Muamalah (kongsi dagang, investasi, barang temuan, pergadaian, penjaminan, pelimpahan kuasa, perampasan);
3. Jinayat, Hudud, Jihad, dan Hukum-Hukum Lainnya.

Baca Selengkapnya...

FATHUL MAJID (ILMU TAUHID)

FATHUL MAJID (ILMU TAUHID)

Karya: Syaikh Muhammad An Nawawi Al Jawi

Penterjemah: H. M. Fadlil Sa'id An-Nadwi

Penerbit: Al-Hidayah Surabaya

Harga: Rp. 18.000,-

Buku ini adalah terjemahan Hasyiyah kitab FATHUL MAJID karangan SYEKH MUHAMMAD NAWAWI BIN UMAR AL-JAWI AS-SYAFI'I. Kitab Fathul Majid adalah kitab yang menjelaskan dasar-dasar aqidah ahlussunah Wal-Jama'ah yang sangat identik dengan ijma' atau konseksus kesepakatan ulama' tentang aqidah islam. Hal ini sangat berlawanan dengan madzhab Mu'tazilah yang dengan lantang menolak ijma', juga berbeda dengan golongan Syi'ah yang menolak qiyas.

Kitab Fathul Majid dalam kenyataannya benar-benar sangat populer di kalangan pesantren, setiap pondok pesantren mesti mengenalnya, lebih dari itu setiap santri diajurkan mengkaji dan mempelajarinya, sebab memahami kitab seperti ini merupakan tanda muslim yang sejati, karena dia bisa mengerti hakekat dirinya dan mengenal Rabb yang menciptakannya, sehingga dia bisa menghambakan diri kepada Allah secara hak tanpa keraguan sedikit pun. Secara mantap, dia akan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang layak sebagai rabb kecuali Allah, dan bersaksi, Nabi Muhammad adalah hamba sekaligus utusan Allah.

Baca Selengkapnya...

Ada Apa di Bulan Sya'ban?

Ada Apa di Bulan Sya'ban?

Terjemah Kitab Madza Fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani

Penterjemah: H. Ahsan Ghozali

Penerbit: Pustaka Ash-Shofa

Harga: Rp. 35.000,-

Suatu masa itu menjadi mulia disebabkaa adanya beberapa peristiwa yang terjadi pada masa itu. Peristiwa itulah yang menjadi dasar atas diperolehnya suatu harga diri vang diperhitungkan bagi masa-masa tertentu. Kadar kebesaran suatu peristiwa yang terjadi akan menjadi tolok ukur kebesaran vang didapatkan oleh suatu masa. Dan sejauh mana kemuliaan suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu, sejauh itu pula kemuliaan yang didapatkan oleh masa tersebut.

Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia dan musim yang agung. la merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Perbuatan taubat di bulan itu adalah suatu keberuntungan yang besar. Meningkatkan taat kepada Allah pada saat itu adalah bagaikan berdagang yang mendapatkan laba yang melimpah.

Allah SWT telah menjadikan bulan Sya'ban sebagai bagian dari berkah yg terkandung dalam masa, dan Allah akan menjanjikan bagi orang-orang yang bertaubat di bulan itu dengan suatu ketentraman dan ketenangan. Barang siapa yang membiasakan dirinya rajin beribadah di bulan itu, maka ia akan mendapatkan keberuntungan kelak di bulan Ramadlan dengan kebiasaan-kebiasaan vang baik.

Baca Selengkapnya...

KAMUS MODERN ARAB - INDONESIA AL-KAMAL

KAMUS MODERN ARAB - INDONESIA AL-KAMAL

Aplikatif - Linguistikal - Mutakhir - Idiomatik - Fraseologis - Ilustratif - Kontekstual

Oleh: Kaserun AS Rahman, dkk

Penerbit: Pustaka Progresif

Harga: Rp. 157.000,-

Kamus Arab - Indonesia pertama yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip linguislik dan leksigorafi modern. Penyusun, seorang sarjana Sastra Arab dan jebolan pesantren yang akrab dengan bahasa Arab plus penerjemah dan peneliti. Melalui masa satu dekade berbekal ketekunan ketelitian serta dukungan para senior ahli, ia persembahkan sebuah kamus ilustratif yang handal, akurat kreatif dan memudahkan semua kalangan. Benar-benar pendatang baru yang menyegarkan bagi dunia perkamusan Arab - Indonesia, yang membimbing, mengasah sense ke-lndonesia-an sekaligus ke-Arab-an penggunanya.

Memuat juga ribuan idiom dan ungkapan serta ratusan peribahasa. Rujukannya beragam, disiplin maupun periode, hingga memperkaya uslub/gaya bahasa. Contohnya otentik, hingga otentisitas kalimat yang dikutip sangat meyakinkan. Entri dan contohnya benar-benar berlaku dikalangaan Arabic Native Speaker. Contohnya sederhana dan disertai terjemahan bahasa Indonesia secara tepat. Dilengkapi dengan ulasan singkat nahwu-sorof: disusun secara alfabetik, ada padanan istilah dalam bahasa Inggris dan sebagian bahasa Indonesia.

"Kamus Al- Kamal ini sangat dibutuhkan oleh para penerjemah Arab - Indonesia, baik kalangan pemula maupun kalangan profesional. Terjemahan Indonesianya sangat hidup, kontekstual dan kreatif...
Kita mesti mengapresiasi kehadiran kamus ini."
Prof. DR. Hj. Amarty Lubis,
Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatuilah Jakarta

"Siapapun yang mencintai bahasa Arab, patut bersyukur dengan terbitnya kamus ini. Semua pelajar, pecinta dan pemerhati bahasa Arab di Indonesia mendapatkan sebuah kamus yang sungguh memanjakan."
Prof. Dr. Nur Syam, Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya

Baca Selengkapnya...

FIQIH ISLAM LENGKAP

FIQIH ISLAM LENGKAP

Satu-Satunya Buku Fiqih Berbahasa Indonesia Terlengkap

Oleh: H. Moh. Rifa'i

Penerbit: Karya Toha Putra

Harga: Rp. 23.000,-

Bukut ini merupakan Syarah-penjelasan yang agak luas dari buku yang kami susun sebelumnya, yaitu pelajaran Ilmu Fiqih yang kami beri nama : "MUTIARA FIQIH".

Sebagai buku yang agak luas, dalam buku ini kami lengkapi dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang berhubungan dengan masing-masing mas'alah yang bersangkutan. Juga beberapa pendapat dalam Kitab-kitab Fiqih yang mu'tabar.

Buku ini kami susun dengan maksud untuk dapat dijadikan pedoman bagi para Muballigh dan Guru Agama dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan para jama'ah dalam melaksanakan ibadat sehari-hari.

Sesuai dengan namanya "Himpunan Hukum Islam", buku ini memuat penjelasan-penjelasan Ilmu Figih yang kita peroleh dari para Guru kami dan para Kyahi dan 'Ulama yang kami cintai dan kami hormati.

Baca Selengkapnya...