Yuk, berbisnis dg 0 Rupiah!
silakan klik link berikut:


Pesan Buku/Kitab?
SMS & WhatsApp : 0812 8625 1777
Pin BB : 73E49DB5
e-mail: r.rusmanto@gmail.com https://www.tokopedia.com/tb-albarokah ___________________________

Jendela Madzhab

Jendela Madzhab

Memahami Istilah dan Rumus Madzahib al-Arba'ah

Oleh: Tim Pembukuan Purna Siswa 2011

Penerbit: Lirboyo Press

Tebal: xv + 226 Hal.

Harga: Rp. 40.000,- (KOSONG)

Mengkaji fiqh madzahib al-arba'ah berbasis studi komparatif memerlukan pra syarat pengenalan istilah dan rumus yang terancang dalam literaturnya. Istilah dan rumus sebuah literatur merupakan pintu masuk memahami dan menelaahnya secara lebih baik.

Kreatifitas ulama memprakarsai pembuatan istilah dan rumus dalam kitab-kitab kuning melahirkan kekayaan khazanah fiqh Islam dan merijadikannya lebih menarik untuk digali dan diteliti.

Hadirnya buku "Jendela Madzhab" merupakan ikhtiyar generasi pesantren membukakan jalan merintis pendalaman fiqh madzahib al-arba'ah bagi santri, pengkaji dan masyarakat yang berminat.

DAFTAR ISI

Jendela Madzhab Syafi'iy
Bab I
Biografi Imam Asy-Syafi'iy

Bab II
Perkembangan Madzhab Asy-Syafi'iy

Bab III
Sumber Hukum Madzhab Asy-Syafi'iy

Bab IV
Perjalanan Kitab Madzhab Syafi'iy
A. Skema Kitab-Kitab asy-Syafi'iyyah
B. Qaul Qadim
C. Qauljadid
D. Fase Pendirian Madzhab

Bab V
Rujukan Dalam Bermadzhab
A. Rujukan Dalam Kitab
B. Rujukan Dalam Fatwa

Bab VI
Tingkatan-Tingkatan Ulama'
A. Tingkatan Mujtahid
B. Kelompok Khurasaniyyin Dan Iraqiyyin
- Tingkatan Ulama' Khurasan
- Tingkatan Ulama' Iraq

Bab VII
Masa-Masa Ulama'

Bab VIII
Gelar, Julukan Ulama" Dan Nama Kitab
A. Gelar, Kunyah Dan Nama Ulama'
B. Nama Kitab-kitab
C. Kitab-Kitab Ulama" Khurasan
D. Kitab-Kitab Ulama' Iraq

Bab IX
Istilah Fiqih
A. Istilah-istilah Umum asy-Syafi'iy
B. Istilah-istilah Dalam Kitab Minhaj
1. Sekilas Tentang Kitab al-Minhaj
2. Biografi Imam an-Nawawiy (631-676 H.)
3. Sanad-Sanad Dan Guru an-Nawawiy
4. Istilah-istilah

Bab X
Rumus Atau Singkatan
A. Hukum menyingkat tulisan
B. Rumus-Rumus Ulama' Syafi'iyyah
C. Rumus Dalam Bughyah Al-Mustarsyidin
D. Rumus Dalam Kitab Hadits

Jendela Madzhab Hanafi
Bab I
Biografi Pendiri Madzhab Hanafiy
A. Biografi Imam Abu Hanifah
B. Biografi Imam Abu Yusuf
- Guru Imam Abu Yusuf
- Karya Imam Abu Yusuf
C. Biografi Imam Muhammad Ibn Hasan
- Guru Muhammad Ibn Hasan
- Murid Muhammad Ibn Hasan
- Karya Imam Muhammad Ibn Hasan
D. Biografi Imam Zufar
E. Kedudukan al-Ashhab ats-Tsalatsah

Bab II
Sumber Hukum Madzhab Hanafiy
A. Pandangan Madzhab Hanafiy Yang Berkaitan dengan Al-Qur'an
B. Pandangan Madzhab Hanafiy yang Berkaitan dengan Hadits
C. Pandangan Madzhab Hanafiy yang Berkaitan dengan Qiyas

Bab III
Tingkatan Ulama, Masalah dan Kitab
A. Tingkatan Ulama" Hanafiyah
B. Tingkatan Masalah
1. Masalah al-Ushul (pokok)
2. Masalah an-Nawadir
- Eksistensi pendapat dalam an-Nawadir
3. Masalah al-Waqi'at atau al-Fatawa
C. Kitab Madzhab Hanafiy
- Penisbatan kitab an-Nawadir pada kitab al-Ushul
- Tingkatan kitab al-Fatawa
- Mengenal kitab Matan atau Mukhtashar
- Kitab Muhktashar Ulama Muta'akhirin
- Tekhnis pemilihan kitab madzhab Hanafiy
- Ar-Riwayah al-Gharibah
- Kitab-kitab tidak mu'tabar dalam madzhab Hanafiy

Bab IV
Rujukan Dalam Bermadzhab

Bab V
Masa-Masa Ulama'

Bab VI
Gelar, Julukan dan Nama Ulama

Bab VII
Istilah Fiqh

Bab VIII
Rumus Ulama' dan Kitab

Jendela Madzhab Malikiy
Bab I
Biografi Imam Malik

Bab II
Sumber Hukum Dalam Madzhab Maliki

Bab III
Perjalanan Kitab Madzhab Malikiyyah

Bab lV
Rujukan Dalam Bermadzhab
A. Bentuk pendapat yang wajib diamalkan
B. Bentuk kesamaan tingkatan dua pendapat
C. Tanda-tanda Tasyhir (pemasyhuran)
D. Tanda-tanda Tarjih (penilaian unggul)

Bab V
Gelar, julukan, dan Nama Ulama'

Bab VI
Istilah Fiqh
A. Istilah Umum
B. Istilah-Istilah Dalam Kitab Kasyf an-Naqab Karya Ibn al-Hajib
C. Istilah Syaikh Khalil

Bab VII
Rumus Atau Singkatan
A. Rumus Kitab ad-Dasuqi
B. Rumus Dalam Kitab Syarh asy-Syaikh az-Zarqaniy Karya Syaikh ar-Ruhuniy
C. Rumus Dalam Kitab Al-Majmu' Karya Syaikh Muhammad al-Amir
D. Rumus Dalam Kitab Syarh Matan ar-Risalah Karya Syaikh Zarruq
E. Rumus Dalam Kitab Hasyiah al-Adawiy Karya Ali ibn Ahmad ash-Sha'Idiy

Jendela Madzhab Hanbaliy
Bab I
Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal
- Fase Madzhab Hanbaliy

Bab II
Sumber Hukum Madzhab Hanbaliy

Bab III
Perjalanan Kitab Madzhab Hanbaliy

Bab IV
Rujukan Dalam Bermadzhab
A. Rujukan Dalam Fatwa
B. Rujukan Dalam Kitab

Bab V
Masa-Masa Ulama

Bab VI
Gelar, Julukan, Nama Ulama' dan Nama Kitab
A. Gelar, Julukan dan Nama Ulama'
B. Nama Kitab Hanabilah

Bab VII
Istilah Fiqh
A. Istilah Umum
B. Istilah Ibn Muflih Dalam al-Furu'

Bab VIII
Rumus Atau Singkatan
- Rumus Ibn Muflih

Bibliografi

Artikel Terkait:

No comments:

Post a Comment

silakan isi komen atau pesan saran di bawah ini...